Kinderdagverblijf Ziezo in Waalwijk

Over Ziezo » Werkwijze

 

We vinden het belangrijk dat er rust en veiligheid is in de groep. Daarom zorgen wij voor een vast dagritme, waarin we iedere dag dingen herhalen. Dit geeft kinderen veel houvast. Ze herkennen het samen eten, spelen, zingen, drinken, slapen op vaste momenten. Voor de allerkleinsten (tot circa 1 jaar) geldt geen echt vast dagritme. Wij gaan zoveel mogelijk mee in het ritme van thuis, wat tussen pedagogisch medewerkster en ouders wordt afgesproken. Bij bijzondere verzoeken zullen wij per siutatie bekijken of dit haalbaar is en op de groep toe te passen is. Ook hierover is veelvuldig contact tussen ouders, pedagogisch medewerksters en de leidinggevende. Voor kinderen vanaf ongeveer 1 jaar houden wij het volgende dagritme aan:

07.00 / 9.30 uur Kinderen worden gebracht, mogelijkheid tot ontbijt en vrij speelkeuzemoment
9.30 uur Gezamelijk fruit eten en drinken
Buiten spelen / knutselen / vrij spelen / activiteit
11.30 uur Broodmaaltijd en halfvolle melk
12.30 / 13.00 uur De kinderen gaan naar bed / rust uurtje of vrij speelkeuzemoment voor de oudste kinderen
14.30 / 15.00 uur De kinderen worden aangekleed, krijgen een tussendoortje en drinken
Buiten spelen / knutselen / vrij spelen / activiteit
16.30 / 17.00 uur Evt. een warme maaltijd met toetje of tussendoortje en drinken
16.00-18.30 uur Kinderen worden opgehaald

 

Onze medewerksters volgen dit dagprogramma, maar kunnen hierin ook flexibel zijn, zodat er ruimte is voor spontane activiteiten. Als we willen aansluiten op het spel en de behoeftes die de kinderen aangeven, dan schuiven we 'ons iegen programma' even opzij. Ook besteden wij extra aandacht bij verjaardagen, Sinterklaas, Pasen, Kerst e.d.

Stimuleren en volgen van de ontwikkeling.
Dagelijks zijn wij bezig om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen allemaal spelenderwijs aan bod. Wij volgen de ontwikkeling van ieder kind structureel d.m.v. observaties die wij vastleggen in het observatieboekje. Hierin volgen wij de ontwikkeling nauwgezet. Minimaal 2 keer per jaar vult de mentor van het kind deze observaties in en bespreekt deze met de ouders. 

Samenwerking zorgpartners.
Op het gebied van kinderen met een extra zorgvraag is samenwerking met ouders en zorgpartners essentieel. We werken samen met oa de GGD (Hart voor Brabant), het consultatiebureau, het basisonderwijs, logopediepraktijken, Kentalis, Steunpunt Huiselijk geweld: Veilig thuis, Team Wijz en Integrale Vroeghulp Midden-Brabant.

Overdracht naar de basisschool en de buitenschoolse opvang (BSO).
De pedagogisch medewerksters hebben het kind goed leren kennen in deze jaren en hebben veel kennis over de ontwikkeling van het kind opgebouwd. Voor de basisschool is het prettig om te weten hoe de eerste jaren van het kind zijn verlopen. Zo kunnen de leerkrachten op school en de medewerkers op de BSO het kind op een goede manier begeleiden en stimuleren. Wij verzorgen daarom een schriftelijke overdracht naar de basisschool en eventueel de BSO over de ontwikkeling van het kind. Soms achten wij of de leerkracht het nodig om mondeling nog wat toe te lichten of vragen te stellen. Dit wordt een 'warme' overdracht genoemd. Dit doen we alleen als de ouders hiervoor toestemming geven. In de overdracht geven wij informatie mee over de ontwikkeling van het kind op het gebied van oa taal, motoriek, cognitief en sociaal-emotioneel vlak. Met deze informatie kan de leerkracht in groep 1 en de medewerker van de BSO zorgen dat het kind de juiste aandacht krijgt en dat het onderwijs/opvang aansluit bij wat het kind nodig heeft. Een goede overdracht van informatie zorgt voor een soepele overstap naar de basisschool en de BSO.
Indien een ouder bezwaar heeft tegen de overdracht, dan versturen wij de formulieren niet naar de basisschool.

Ziezo. Altijd in voor een oplossing.

Het kan voorkomen dat u uw kind graag een dag extra naar Ziezo wilt brengen. Of op een andere dag dan gereserveerd is die week. U kunt een ruildag of extra dag altijd bij ons aanvragen via Konnect, ons ouderportaal. Wij kijken dan of dit mogelijk is op een van de groepen. In ons ruilservicebeleid kunt u alle regels m.b.t. ruilen en inhalen van dagen teruglezen. U ontvangt deze ruilservice tijdens het kennismakingsgesprek voordat uw kind gaat starten. U kunt deze ook altijd bij ons opvragen.

Ziezo. Dat is niet fijn.

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kindje bij Ziezo ziek wordt. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen. Een ziek kindje is natuurlijk het beste af thuis in zijn/haar vertrouwde omgeving met alle persoonlijke aandacht. Bij 39 graden koorts of verdenking van een besmettelijke ziekte moet uw kind binnen een uur worden opgehaald. Op het kinderdagverblijf geven wij geen koortsverlagende middelen, mits het is voorgeschreven door een arts d.m.v. een doktersrecept. Wij doen dit alles natuurlijk in het belang van uw kind. In ons ziektebeleid vind u meer informatie over hoe wij hiermee omgaan. Dit ziektebeleid krijgt u tijdens het kennismakingsgesprek of kunt u opvragen via de mail.

Ziezo. Alles op papier.

In ons pedagogisch beleidsplan staat onze werkwijze en alles wat u moet weten over Ziezo beschreven. Hoe wij met uw kind omgaan, onze pedagogische uitgangspunten, wat wij van ons personeel verwachten, onze klachtenprocedure, de oudercommissie, de veiligheid en hygiëne op de groepen, van de kinderen en groepsleidsters en nog veel meer. Wilt u ons pedagogisch beleid inlezen? Dat kan, op Ziezo ligt een exemplaar klaar of vraag bij ons een kopie aan.